CoralFix marin

115 g (Art.nr.: 81615)

Productbeschrijving

 

Universele 2-componentenlijm op epoxybasis. Ook onder water te verwerken.

• universele 2-componentenkleefstof op basis van epoxy
• kleeft koralen, afgebroken stukken koralen, stenen en decoraties
• hecht op steen, beton, keramiek, metaal, glas en hout
• bestand tegen zeewater
• uitgeharde kleur beigebruin 
• zeer gemakkelijk en ook onder water te verwerken

 

 

 

Inhoud:

1 stang (115 g)

1 mes

wegwerphandschoenen

 

 

Waarschuwing!
Bevat: reactieproduct met bisfenol A
Epichloorhydrinehars (molecuulgewicht <= 700)
Volg de instructies van de fabrikant.

Gevarenaanduiding:
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veilligheidsinstructie:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof vermijden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming..
P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water / zeep wassen.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333 + P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar systeem voor de verwijdering van gevaarlijk afval.

 
 

Daarvoor adviseren wij

 
Reef Ground
Ø 2,0 - 3,0 mm, 20 kg
 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken