Skim Air 500

(Art.nr.: 81531)

Productbeschrijving

 

Skim Air 500 is een CO2-filter voor eiwitafschuimers. Skim Air is een kooldioxide (CO2) adsorptiegranulaat voor de luchtfiltratie in eiwitafschuimers.

Skim Air CO2-adsorptiegranulaat onttrekt het CO2-aandeel aan de vertreklucht en regelt de pH-waarde in het aquarium op een voor koralen stabiel en hoog niveau.

Door de vermindering van de CO2-concentratie wordt de algengroei aanzienlijk verminderd, de hogere en stabielere pH-waarde bevordert de groei van koralen. De Skim Air 500 bevat 500 ml CO2-adsorptiegranulaat en is met een dienovereenkomstig uitgevoerde eiwitafschuimer geschikt voor aquariums tot 350 liter.

De verzadiging van het CO2-adsorptiegranulaat wordt aangegeven door een kleurwisseling.

De Skim Air 500 wordt geleverd incl. 6 mm-, 9 mm- en 12 mm-slangaansluiting voor alle gangbare eiwitafschuimers en een wandhouder.

 

 

 

Art.-nr.: 81533   Skim Air CO2-adsorptiegranulaat, 950 ml-navulverpakking                     

Art.-nr.: 81534   Skim Air CO2-adsorptiegranulaat, 5.000 ml-navulverpakking                  

 

Skim Air CO2-adsorptiegranulaat onttrekt het CO2-aandeel aan de vertreklucht en regelt de pH-waarde in het aquarium op een voor koralen stabiel en hoog niveau.

Door de vermindering van de CO2-concentratie wordt de algengroei aanzienlijk verminderd, de hogere en stabielere pH-waarde bevordert de groei van koralen.

 

Bevat: 
Bevat:  Calcium hydroxide (EC 215-137-3), sodium hydroxide (EC 215-185-5), zeoliet (EC 215-283-8), ethyl violet (EC 219-231-5)

Gevarenaanduiding: 
H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veilligheidsinstructie: 
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P332 + P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

 

 
 

Downloads

Veiligheidsinformatieblad / Skim Air 500
     (PDF, 595,2 KB)

Daarvoor adviseren wij

 
Skim Air
950 ml
 
Skim Air
5.000 ml
 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken

 
Multireaktor 750

meer maten voorhanden...