Power Calcium

400 g
meer maten voorhanden... (Art.nr.: 81371)

Productbeschrijving

 

Power Calcium levert calcium, hydrogeencarbonaat en sporenelementen in een biologisch optimaal beter bruikbare vorm en ondersteunt zo de gezonde koraalgroei. De extra sporenelementen ijzer en mangaan stimuleren de vorming van de belangrijke symbiosealgen (zoöxanthellen), die hoofdzakelijk bij de calcificering
(Ca²+ +HCO³ - –> Ca(HCO³)² - –> CaCO³ + H²CO³) van de koralen betrokken zijn.

 

• bevordert de calcificering (skeletvorming), met name van SPS en LPS
• levert calcium, hydrogeencarbonaat en sporenelementen in een biologisch
  optimaal bruikbare vorm
• ondersteunt de gezonde koraalgroei
• onontbeerlijk voor steenkoralen, zachte en lederkoralen, schelpdieren, kokerwormen
   en algen
• incl. lepel
• de gebruiksaanwijzing is bijgesloten

 
 
Waarschuwing!
 
Gevarenaanduiding: 
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 
Veilligheidsinstructie: 
P261: Inademing van stof vermijden.
P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 + P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 
 
 

Downloads

Gebruikshandleiding / Power Calcium
     (PDF, 88,9 KB)

Daarvoor adviseren wij

 
Power KH+
10 kg
 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken

 
Easy Marin
250 ml
meer maten voorhanden...
 
 
 

Overige varianten