Calcium liquid

250 ml
meer maten voorhanden... (Art.nr.: 81345)

Productbeschrijving

 

Voorziet alle lagere dieren van vitaal calcium. Stimuleert vooral de groei van steenkoralen, doopvontschelpen, kokerwormen en kalkalgen. Verrijkt met Sr, Mn, B, Ba en overige sporenelementen. Geschikt voor doseerpompen. Bevat 100.000 mg Ca.

De hoofdelementen calcium (Ca), magnesium (Mg) en hydrogeencarbonaten (HCO3) zijn bepalend voor de stabiliteit van het water (pH-waarde, alkaliniteit/carbonaathardheid) in het rifaquarium. In de onderling juiste verhouding is calcium de belangrijkste basisbouwstof van de kalkskeletten (aragoniet) van alle rifvormende koralen. Calcium liquid levert calcium, hydrogeencarbonaat en sporenelementen in een biologisch optimaal beter bruikbare vorm en ondersteunt zo de gezonde koraalgroei. Naast steenkoralen hebben ook zachte en lederkoralen, schelpdieren, kokerwormen en algen een voldoende calciumconcentratie nodig voor hun groei. De extra sporenelementen ijzer en mangaan stimuleren de vorming van de belangrijke symbiosealgen (zoöxanthellen), die hoofdzakelijk bij de calcificering (skeletvorming) van de koralen betrokken zijn. De calcificering verloopt als in de volgende vergelijking: Ca2+ +HCO3- -> Ca(HCO3)2 ->CaCO3 + H2CO3

Dosering: 10 ml verhoogt het calciumgehalte met 10 mg per 100 ml. Het calciumgehalte moet tussen 380 mg/l en 420 mg/l liggen.

 
 
Waarschuwing!
 
Gevarenaanduiding: 
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 
Veilligheidsinstructie: 
P261: Inademing van stof vermijden.
P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 + P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 
 
 

Downloads

Gebruikshandleiding / Calcium liquid
     (PDF, 184,5 KB)

Daarvoor adviseren wij

 
Easy Marin
500 ml
 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken

 
Jod 24
50 ml
meer maten voorhanden...
 
Power Magnesium
400 g
meer maten voorhanden...
 
 

Overige varianten

 
 
Calcium liquid
1.000 ml